S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

POPULÁRNE

Cena 39,00 €
Cena 29,00 €
Cena 3,00 €

ZĽAVA

Cena 9,00 €
Cena 60,00 €
Cena 9,00 €

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

  Na mojom e-shope www.ciapkyodbabky.sk môžu nakupovať a objednávať si modely právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa § 4 ods. 1 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Tatiana Heldová - TH dizajn, Považanova 1856/2, 841 01 Bratislava, IČO: 41 890 035, DIČ: 1039854255, OU - BA - OZP1 - 2015/012434 -2, č.živ.r.: 104 - 19806 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.ciapkyodbabky.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu, potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné.

2. Objednávka

Všetky objednávky uzatvorené prostredníctvom www.ciapkyodbabky.sk sú považované za záväzné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je uskutočnenie objednávky s povinnosťou platby vybratým spôsobom a všetkých náležitostí, ktoré sú súčasťou objednávkového formulára. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci na e-mail uvedený v registrácii potvrdenie o prijatí objednávky. Tento e-mail príde na elektronickú adresu bezodkladne po uskutočnení objednávky. Pokiaľ vám potvrdzovací e-mail nepríde do 24 hodín, prosím, kontaktujte ma telefonicky alebo e-mailom. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená v registračnom formulári, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Vlastníkom predávaného tovaru je až do uhradenia plnej kúpnej ceny predávajúci. Vyplnením registrácie alebo záväznej objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie osobných údajov a ich archiváciu podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, email, tel. kontakt) na účely vybavenia vašej objednávky a poslania tovaru.

3. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ) je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu dodania vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je kvôli účtovnej identifikácii potrebné, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a mailovú adresu. Údaje o nákupoch kupujúceho potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne, sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe. Predávajúci nerealizuje news lettre ani žiadnu inú formu propagácie, na ktoré by potreboval použiť poštovú alebo elektronickú adresu, takže si ani nevytvára databázu zo získaných kontaktov pre tento účel. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zmenením registračného
formulára.

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Tatiana Heldová – TH dizajn, Považanova 1856/2, 841 01 Bratislava (ďalej len "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: 900 88 Doľany 152, +421 905 466 065, hotfixdizajn@gmail.com
3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie tovaru a daňových dokladov za túto kúpu. Správca nevykonáva žiadnu inú marketingovú činnosť,
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra).

 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu hotfixdizajn@gmail.com

3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

4. Zmeny a storno objednávky zo strany zákazníka

Zmeny, storno celej objednávky je možné najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky. Tieto zmeny sa dajú robiť len po telefonickom upozornení predávajúceho. Zmeny a storno objednávky sa dajú robiť len v prípade, ak už predávajúci nezačal s výrobou tovaru alebo tovar nevyexpedoval. Zákazník má podľa platnej legislatívy možnosť odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do 14 dní na základe Z.z. 102/2014 zákona o zásielkovom predaji. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“) iba na tovar, ktorý je priamo na odber. Tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený a nepoužitý, schopný ďalšieho predaja.

5. Storno objednávky a zmeny zo strany predávajúceho

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku v prípade, ak je predmetom výroby taká ručná práca, ktorú nemôže predávajúci a zhotoviteľ zrealizovať z nejakého dôvodu (požadovaný materiál nemôže predávajúci zohnať, požadujúci vzor predávajúci a zároveň zhotoviteľ nevie zhotoviť alebo je príliš náročnú časovo, ...). V takýchto prípadoch bude kupujúci okamžite o situácii informovaný.

6. Cena tovaru

Zákazník vidí na stránke konečnú cenu tovaru s DPH. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. K cene tovaru sa pripočítava cena za poštovné alebo iný spôsob doručenia. Kupujúci je informovaný o cene dodania tovaru. Cena sa kupujúcemu zobrazuje pri zadávaní objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v prípadoch zmeny kurzu, náraste inflácie, pri zmene dodávateľa. Pre kupujúceho, ktorý ukončil objednávanie a prišiel mu potvrdzovací e-mail o akceptácii objednávky sa ceny nemenia. Informujte sa, prosím, a ja vám viem povedať odhadom čas, ktorý strávim výrobou požadovaného tovaru.

7. Spôsoby uhradenia tovaru

Tovar môže kupujúci uhradiť formou prevodného príkazu na účet predávajúceho uvedeného na faktúre, ktorá príde v elektronickej podobe po potvrdení objednávky predávajúcim. Tovar môže byť zaplatený aj na dobierku, ak je v ponuke hotový výrobok. Výrobok na objednávku sa platí vopred.

8. Spôsoby dodania tovaru a poštovné

Po vložení tovaru do košíka je ďalším krokom objednávky výber spôsobu dodania. Zákazky posielame prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s . V prípade objednávky väčšieho rozsahu sa dodanie rieši individuálne. V prípade špeciálnych požiadaviek na balenie tovaru a jeho doručenie nás, prosím, kontaktujte. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku je spoplatňované sumou 4,00 eur a pri platbe na účet vopred 2,50 eur, ak nejde o väčší počet kusov
tovaru. Tovar posielame aj do Čiech (len platba vopred) prostredníctvom Slovenskej pošty vo výške 3,00 eur. Balíky sa spoplatňujú podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s.


9. Sprievodné dokumenty pribalené k tovaru

Súčasťou tovaru je faktúra a spôsob ošetrovania tovaru.

10. Dodacia doba

Dodacia doba tovaru, ktorý je pripravený priamo na odber (hotový tovar) posielam na dobierku do 3 pracovných dní, pri platbe vopred je dodacia doba 3 pracovné dni po nabehnutí peňazí na účet predávajúceho. Ak sa tovar vyrába na objednávku alebo sa musí priadza objednať od externého dodávateľa, je dodacia doba od 14 do 30 pracovných dní, podľa toho kedy ste objednávku realizovali a od subdodávateľa. Presný termín vyhotovenia objednávky vám oznámim e-mailom. V prípade objednávok väčšieho množstva tovaru sa predávajúci a kupujúci dohodnú na dodacej dobe. V prípade, ak som vás informovala o odoslaní tovaru a tovar vám doručovateľ v oznámenej dobe nedodal, prosím, informujte ma o tom e-mailom alebo telefonicky. Obvyklé dodacie doby Slovenskej pošty sú uvedené na ich webovej stránke www.posta.sk. Tovar prostredníctvom Slovenskej pošty posielam vždy ako doporučený list 1. triedy, či balík. V prípade vyššej sumy objednávky je do poštovného pripočítané aj poistenie zásielky pre prípad straty.

 11. Poškodenie obalu tovaru pri preprave

Tovar je zabalený bezpečne tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Napriek tomu sa môže stať, že obal sa pri preprave poškodí - za poškodenie obalu je zodpovedný prepravca. V takom prípade spíšte s prepravcom spíšte protokol o poškodení tovaru. V prípade, ak sa pri preprave poškodí tovar, budeme situáciu riešiť s prepravcom. Reklamácie z dôvodu poškodenia tovaru prepravcom prosím nahláste najneskôr do 24 hodín po prevzatí. Reklamácie po tejto dobe nebudú brané do úvahy.

 12. Reklamácia dodaného tovaru

Po prebratí tovaru si obsah zásielky, prosím, ihneď prekontrolujte. V prípade, ak by bol tovar poškodený, máte právo žiadať o výmenu tovaru, zľavu z ceny, či odstúpiť od zmluvy. Zákazník má podľa zákona o elektronickom obchode právo počas 14 dní vrátiť tovar bez udania dôvodu. Tovar musí byť v originálnom obale, nepoškodený a nepoužitý. Tovar musí byť spôsobilý na ďalší predaj. V prípade, ak chcete tovar vrátiť, musí kupujúci informovať predávajúceho telefonicky alebo e - mailom a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Tovar, ktorý by kupujúci poslal späť na dobierku alebo bez predchádzajúceho upozornenia na adresu predávajúceho, nepreberiem. Po kontrole tovaru predávajúci pošle kupujúcemu peniaze spôsobom ako mu boli peniaze zaslané kupujúcim znížené o sumu za poštovné a vrátenie zásielky. V prípade, ak by bol tovar poškodený, alebo použitý, predávajúci má právo uplatňovať si náhradu za tovar. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“, resp. „objednávku“) iba na tovar, ktorý je priamo na odber. Tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený a nepoužitý, schopný ďalšieho predaja. Reklamácia bude vybavená podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorý v § 18 ods. 4 definuje, že predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby či poškodenia. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo chybu či poškodenie, ktoré nemožno odstrániť. Predávajúci nepreberá zodpovednosť a záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo pri chybnej manipulácii, nedodržaním odporúčaného postupu pri údržbe výrobku, nesprávnym používaním a čistením výrobku, nesprávnym skladovaním a iným mechanickým poškodením.

 13. Ako máte postupovať pri reklamácii?

Skontaktujte sa so mnou telefonicky alebo e-mailom. Oznámte svoje meno, adresu, číslo objednávky. Po prekonzultovaní problému, prosím, zašlite tovar na moju adresu prevádzky: Tatiana Heldová – TH dizajn, Doľany 152, 900 88 Doľany. Tovar musí byť v originálnom obale, nepoškodený a nepoužitý. K tovaru prosím pripojte faktúru alebo iný doklad o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

ZmE5Njh